Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb a zboží nabízených naším spolkem

Akademie Klopoty, z.s.
IČ: 06843280
Sídlo: Říčky 46, 562 01 Orlické Podhůří
Spisová značka: L 11629 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
E-mail: akademieklopoty@gmail.com
Telefon: +420 774 837 862

I. Vady našich služeb a zboží a práva z vadného plnění

1. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit.

2. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový.

3. V případě, že neodstoupíte od smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že by prodávající nebyl schopen vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. Jako organizátor vzdělávacích akcí odpovídáme za to, že naše služby a zboží nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah vzdělávací akce odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • vzdělávací akce zahrnuje součásti uvedené na webovém rozhraní;
 • vzdělávací akce je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • vzdělávací akce trvá po uvedenou dobu.

5. U digitálního obsahu vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

6. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili, zejména porušením všeobecných obchodních podmínek, pokynů poskytovatele a právních předpisů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

II. Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění

1. Poskytovatel odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li
spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídá poskytovatel i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídá prodávající pouze za vady, které má produkt při převzetí.

2. Vzdělávací akce je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do pěti pracovních dnů od konání vzdělávací akce.

III. Postup při reklamaci

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu vzdělávací akce.
 • Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně doporučeně poštou na adresu sídla společnosti. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby či produktu.
 • Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.
 • Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (platí pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 • Pokud vám digitální obsah (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce.
 • Pokud je na základě vaší objednávky produkt dodáván prostřednictvím přepravce (tj. i České pošty), žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s příjemcem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako objednatel jste oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na výše uvedenou adresu prodávajícího, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 7. 8. 2020.