Všeobecné obchodní podmínky

Objednávkou vzdělávací akce, digitálního obsahu, služby nebo zboží přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku

Akademie Klopoty, z.s.
IČ: 06843280
Sídlo: Říčky 46, 562 01 Orlické Podhůří
Spisová značka: L 11629 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
E-mail: akademieklopoty@gmail.com
Telefon: +420 774 837 862

(dále jen „my“ nebo „poskytovatel“)

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích akcí, digitálního obsahu, služeb a zboží (dále jen „produkty“) mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která učiní objednávku vzdělávací akce (dále jen „objednatel“ nebo „vy„), a dále na podmínky účasti na vzdělávací akci organizované poskytovatelem. Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník„), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.

2. Smlouvou se zavazujeme dodat vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) produkty uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tyto produkty dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na vzdělávací akci a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

3. Webovým rozhraním se rozumí jakékoliv webové rozhraní, digitální či jiné elektronické prostředí nebo virtuální platforma, jehož provozovatelem je poskytovatel nebo za jehož provoz přijímá poskytovatel odpovědnost svým prohlášením.

4. Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.

5. V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

6. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
 • zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
 • a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník„);
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

7. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. 

8. Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

9. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednatel objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. Na webovém rozhraní naleznete popis nabízených produktů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Objednatel není povinen uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. občanského zákoníku se nepoužije.

3. Objednání produktů (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), v případě objednávky vzdělávací akce vybírá konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena, a vybírá způsob úhrady.

4. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

5. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní budete informováni e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí je i odkaz na objednávku či fakturu nebo jejich elektronická příloha. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu objednatele uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena platba ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

6. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi poskytovatelem a objednatelem. Do doby uzavření smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na elektronickou adresu poskytovatele.

7. V případě pochybností vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

8. Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

9. Všechny produkty jsou určeny pro zdravé lidi. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem nebo jiným příslušným odborníkem.

III. CENA A PLATBA

1. Cena produktů: Na webovém rozhraní je uvedena i cena a co zahrnuje. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. U zboží je k jejich ceně připočítáváno dopravné podle níže uvedených ustanovení.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání
objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany objednatele i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li výslovně ujednáno jinak, jsme povinni produkt objednateli dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Způsob platby: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury nebo objednávky, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 • U vybraných produktů bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

  Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267
 • V hotovosti při osobním odběru vybraných produktů, u nichž je to výslovně uvedeno.

5. Splatnost ceny: Datum splatnosti je uvedené na faktuře či objednávce. Účast a místo objednatele či účastníka na vzdělávací akci je rezervováno až po zaplacení příslušné ceny. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře, není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.

6. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

7. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

A. Dodací podmínky produktů, vyjma vzdělávacích akcí

1. Digitální obsah ve formátu PDF, na webovém rozhraní nebo obdobném formátu bude dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Pokud dodání digitálního obsahu zahrnuje vytvoření přístupu na webové rozhraní, bude objednateli po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní určeném pro daný produkt a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu objednatele. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, je možné, že po zaplacení obdržíte přístupové údaje až v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude objednateli dodán digitální obsah (on-line kurz) zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce/rozcestníku“ členské sekce on-line kurzu.

2. Zakoupené zboží bude zasláno jako poštovní zásilka na adresu příjemce, kterou objednatel uvedl v objednávce. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali.

Pokud by příjemce bezdůvodně odmítl převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Při převzetí zásilky je příjemce povinen zkontrolovat neporušenost obalu, a pokud zjistí nedostatky, musí je uplatnit ihned u přepravce a kontaktovat nás. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu příjemce stvrdí převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

3. Dodací lhůty: Digitální obsah bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, není-li u jednotlivých digitálních produktů uvedeno jinak. Dodací lhůta u zboží je zpravidla 7 pracovních dní od připsání platby na náš bankovní účet, je-li zboží skladem. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budeme objednatele kontaktovat, abychom domluvili další postup, a pokud se poskytovatel a objednatel nedohodnou na dodání v pozdější lhůtě, může jak objednatel, tak poskytovatel od smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

4. Náklady na dopravu. U digitálního obsahu nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. U ostatních produktů a zboží je účtováno poštovné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

Pokud by bylo nutné z důvodů na straně objednatele doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je objednatel povinen uhradit poskytovateli náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi poskytovatelem a objednatelem výslovně ujednáno jinak. V případě, že by objednatel či příjemce odmítl zásilku bezdůvodně převzít, má poskytovatel nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

B. Dodací podmínky vzdělávacích akcí

1. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Objednatel či účastník má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci.

2. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce, např. osobu lektora, datum a čas jednotlivých lekcí, místo konání apod., přičemž je povinen o tom objednatele vyrozumět. Závazky mezi objednatelem a poskytovatelem tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený prodávajícím. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

V. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

Poskytovatel i objednatel mají právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto obchodních podmínkách.

A. Vzdělávací akce

1. V případě zájmu objednavatele o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu vzdělávací akce nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme, že na výše uvedené změny nemá objednatel dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.

2. Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

3. O zrušení závazné objednávky nás bez zbytečného odkladu informujte písemnou formou (e-mailem či doporučenou poštou adresovanou na sídlo spolku).

4. V případě zrušení nebo změny objednávky vzdělávací akce ze strany objednatele si vyhrazujeme právo požadovat úhradu administrativních nákladů a storno poplatků v následující výši:

Počet pracovních dnů před konáním vzdělávací akceVýše poplatku
90 a více10 % ceny vzdělávací akce
89–6150 % ceny vzdělávací akce
60–3170 % ceny vzdělávací akce
30 a méně100 % ceny vzdělávací akce

Rezervační poplatek sloužící k rezervaci místa, je-li tato možnost nabízena, je nevratný v celé uhrazené výši.

5. V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na straně poskytovatele (vyjma případů vyšší moci níže) a objednatel již cenu uhradil, objednatel do šesti měsíců ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, obdrží zpět uhrazenou částku, případně částku odpovídající rozsahu zrušení, sníženou o storno poplatek ve výši 10 % ceny vzdělávací akce,. Přičemž se poskytovatel a objednatel mohou dohodnout na použití platby na náhradní akci či produkt dle výběru objednatele nebo na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude platba objednateli vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

6. V případě zrušení, změny nebo přesunutí vzdělávací akce z příčin ležících mimo kontrolu poskytovatele a v důsledku zásahů vyšší moci (např. omezující opatření vyhlášená pravomocným orgánem jakékoliv úrovně s celoplošnou či místní účinností atd.), nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného, a jakmile to bude možné, bude objednateli nabídnut jiný termín nebo náhradní plnění (např. formou poukazu apod.). Stejné podmínky platí pro zrušení účasti ze strany objednatele či účastníka z důvodu změny osobních a rodinných okolností a/nebo zdravotního stavu, vzniku zdravotních a jiných omezení, včetně otěhotnění.

B. Digitální obsah

Odesláním a uhrazením objednávky výslovně souhlasíte, že digitální obsah vám může být poskytnut před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Jakmile je vám digitální obsah poskytnut, ztrácíte podle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

C. Zboží

V případě, že předmětem smlouvy je dodání zboží, pak jako spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno e-mailem či poštou na adresu poskytovatele, případně na poštovní adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

D. Dárky a bonusy poskytovatele

Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou
zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VI. PODMÍNKY ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH

1. Právo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu před termínem konání vzdělávací akce. Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na vzdělávací akci na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději týden před termínem konání vzdělávací akce.

2. V průběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

3. Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

4. Vzdělávací akce je určena pro zdravé lidi. V případě pochybností se o účasti poraďte se svým lékařem nebo jiným příslušným odborníkem. Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste plně fyzicky i psychicky způsobilí se tohoto typu vzdělávací akce zúčastnit. Všechna zdravotní omezení, včetně těhotenství, je třeba oznámit před začátkem akce. Odesláním přihlášky dále potvrzujete, že jste plně zodpovědní za veškeré zdravotní a jiné následky, komplikace a zhoršení zdravotního stavu, které by vám účast na vzdělávací akci mohla způsobit, a za svou vlastní bezpečnost v průběhu akce.

5. Účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh vzdělávací akce. V případě porušení vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že některé vzdělávací akce jsou určeny pro účastníky s určitými znalostmi. Tato informace je uvedena na webovém rozhraní a vy sami rozhodujete, zda disponujete dostatečnými znalostmi k účasti. Neneseme žádnou odpovědnost za případné neporozumění či nepochopení látky tvořící obsah vzdělávací akce.

7. Každý účastník je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny lektora a zástupců poskytovatele;
 • nenarušovat průběh vzdělávací akce hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se vzdělávací akce pořádá;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu vzdělávací akce.

Objednatel či účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě, dalším kupujícím, lektorovi, zástupcům poskytovatele či poskytovateli svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

8. Je-li součástí vzdělávací akce certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce a uhrazení celé ceny. K předání certifikátu dojde ihned po skončení vzdělávací akce nebo bude certifikát zaslán elektronicky či poštou.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci vzdělávacího kurzu vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

10. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávacího kurzu, nebo informace, které v průběhu vzdělávacího kurzu získáte od nás či od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

11. Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

VII. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOST
S HARDWAREM A SOFTWAREM

1. Digitální obsah zasíláme pouze objednateli, na jeho elektronickou
adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty v daném formátu. Pro stažení produktu z webové
stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat
nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto neneseme odpovědnost za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují odbornou konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VIII. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

3. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

IX. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

3. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

4. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

2. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

3. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

4. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (www.coi.czwww.adr.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

5. Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na Adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

7. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

8. Aktuální znění těchto obchodních podmínek od data jejich účinnosti nahrazuje předchozí obchodní podmínky uvedené na jakémkoliv webovém rozhraní provozovaném poskytovatelem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 10. 2021.